Forsvaret, Innovasjon Norge og Augmenti Defence inngår avtale om utvikling av Augmented Reality

Kontraktssignering av AWARE
Augmenti Defence AS, et datterselskap av Augmenti AS, har inngått en avtale med Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for utvikling av Augmented Reality (AR) for Forsvarets kjøretøy. Avtalen ble signert hos FFI 7. november 2012. Prosjektet er også støttet av Innovasjon Norge som et OFU-prosjekt (Offentlig forskning og utvikling).

Prosjektbakgrunn

AR blander virkelighet og virtuelle objekter ved hjelp av avansert visualiseringsteknologi. AR-teknologien som skal benyttes, har sitt utspring fra Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden og har blitt videreutviklet av Augmenti i tett samarbeid med FFI. Den har tidligere vært anvendt innen arkitektur og byplanlegging i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Forsvarets interesse og behov for AR er voksende, ikke minst sett i lys av utviklingen av et nettverksbasert forsvar. I den forbindelse er FFI en svært spennende samarbeidspartner for oss inn mot forsvarssegmentet, sier daglig leder i Augmenti, Lars Inge Solhaug.

Det er mange lovende områder innen forsvar der AR bør og kan brukes. Forsvaret innfører nå nye kommando-, kontroll- og informasjonssystemer (KKI) med situasjonsbildet overlagret kart, og AR kan brukes for å visualisere denne informasjonen direkte i vognmannskapets sikter og observasjonssystemer, noe som gjør at informasjonen kan utnyttes bedre. Militære kjøretøy, som ofte har de navigasjonssystemer som AR krever, egner seg godt for utnyttelse av AR-teknologi. Andre mulige anvendelser er opplæring og trening, da soldater der kan legge inn både venner og fiender som virtuelle AR-objekter og derigjennom øke læringsgevinsten, sier Solhaug.

Det er ingen tvil om at AR kan ha mange forsvarsrelaterte anvendelser. Vi har testet teknologien på operativt personell både gjennom feltøvelse med CV90 og simuleringer, og har fått svært gode tilbakemeldinger og mange gode råd, sier forskningsleder Einar Østevold på FFI.

Om prosjektet

Prosjektet har en kostnadsramme på 12,8 mill. kr og har to hovedformål. Først skal AR integreres mot Vingtaqs II, Vinghøg AS sitt overvåknings-, observasjons- og rekognoseringsverktøy. Deretter skal AR integreres mot Kongsberg Protech Systems sin fjernstyrte våpenstasjon, Protector. En naturlig videreføring vil være å implementere AR i stridskjøretøyenes øvrige sikter og observasjonssystemer. Målet er i første omgang å bruke AR-teknologi for å visualisere egne kjøretøy og styrker, fiendtlige enheter, sivile, og eventuelt andre objekter, i den virkelige verden slik man opplever den. På lenger sikt vil man også utvide dette til å kunne markere kjøreruter, minefelt, teiggrenser, viktige bygninger, osv.

Selv om målgruppen for systemet i første rekke er vognkommandører, vognførere og skyttere på stridskjøretøyene, vil systemet også være nyttig for personell i en kommandosentral. AR-teknologien har i tillegg et stort potensiale innen trening og simulering, foruten å kunne gi operativ støtte. Et langsiktig mål for Augmenti er å jobbe videre med å utvikle flere funksjoner og funksjonsområder for AR, slik at dette kan nyttiggjøres i andre NATO-land med samme behov som Norge.